Retence dešťové vody

Podzemní nádrže a retenční nádrže v AKCI

Retence dešťové vody – krátké úvodní vysvětlení

Retence dešťové vody je proces, při kterém se dešťová voda uchovává na místě, kde spadla. Jedná se o využití vody z přírodních zdrojů pro závlahu rostlin či pro napájení podzemních vod. Tento proces je velmi důležitý v oblastech, kde dochází ke snižování podzemní hladiny či v období sucha.

Pro retenci dešťové vody jsou využívány různé technologie, například zelené střechy, dešťové zahrady, nádrže na dešťovou vodu nebo permeabilní povrchy. Tyto technologie pomáhají zachytit co nejvíce dešťové vody a umožňují její další využití.

Výhodou retence dešťové vody je prevence před povodněmi a zabránění erozi půdy. Také dochází ke snížení tlaku na místní vodárny a podpoře hospodaření s vodními zdroji.

Zapojení se do procesu retence dešťové vody je tedy důležité pro udržitelné hospodaření s vodními zdroji a ochranu přírody.

retenční nádrž

RETENCE DEŠŤOVÉ VODY

Co je to retence dešťové vody?


Retence dešťové vody je proces, při kterém se dešťová voda shromažďuje a uchovává pro pozdější použití. Jedná se o udržitelnou a ekologickou metodu, která umožňuje šetřit pitnou vodu a snižovat riziko povodní.

Jak funguje retence dešťové vody?


Retence dešťové vody probíhá pomocí různých systémů, jako jsou například dešťové nádrže, propustky, zelené střechy nebo opatření na snižování povrchového odtoku. Tyto systémy umožňují shromažďovat vodu ze střech, parkovišť, chodníků a dalších ploch, aby byla využita pro zahradnictví, splachování toalet nebo praní prádla.

Jaký je význam retence dešťové vody?


Retence dešťové vody má mnoho výhod pro životní prostředí i pro lidi. Nedochází k vyprchávání vodních zdrojů, což je zejména v oblastech s nedostatkem vody velmi důležité. Zároveň se snižuje riziko povodní a eroze. Retence dešťové vody také umožňuje snižovat náklady spojené s vodohospodářstvím a zachovat vodu pro další generace.

Jaký je trend retence dešťové vody v USA?


USA již několik let hodně investují do projektů a programů na zlepšení kvality vodohospodářské infrastruktury, čímž došlo k růstu popularity retence dešťové vody. Stále více měst a obcí v USA se snaží retenci dešťové vody začlenit do svých plánů a projektů. Mnoho vysokých škol a univerzit v USA dokonce zavedlo programy na sběr a využití dešťové vody na svých kampusách.

Pro více informací o retenci dešťové vody a jejího významu v USA si můžete přečíst článek „Jak efektivní je srážková voda a zelená infrastruktura?“ na webových stránkách americké agentury pro ochranu životního prostředí (EPA).

Využití retence dešťové vody je v dnešní době velmi důležité pro udržitelný rozvoj a ochranu životního prostředí. Snahou o co nejefektivnější využití dešťové vody mohou jednotlivci i města přispět k ochraně pitné vody, snížení rizika povodní a k udržitelnému a zdravému životnímu prostředí pro všechny.

domácí nádrže

Podzemní nádrže a retenční nádrže v AKCI

Retence dešťové vody – opatření pro ekologické a hospodárné nakládání s vodou

Co je retence dešťové vody?

Retence dešťové vody je proces zachycení a uskladnění srážkové vody zpětně do okolí, jako opatření pro ekologické a hospodárné nakládání s vodou. Tento proces zahrnuje různé technologie, včetně rostlinného krytí, odtokových systémů, opakujících se poplachů a zálivů, které pomáhají zachytit vodu, která by jinak mohla uniknout a znečišťovat řeky, potoky, jezera a přiměřeně zvyšují úroveň podzemní vody.

Jaké jsou výhody retence dešťové vody?

Retence dešťové vody může mít mnoho pozitivních dopadů na životní prostředí. K nim patří:

 • Zlepšení kvality vody a ochrana před znečištěním vodních zdrojů.
 • Zlepšení kvality půdy a ochrana před erozí půdy.
 • Zlepšení klimatických podmínek.
 • Zvýšení biodiverzity

Více informací o výhodách a provedení retence dešťové vody můžete najít v této publikaci.

Jak mohu pomocí retence dešťové vody ušetřit peníze?

Retence dešťové vody také může pomoci ušetřit peníze. Pokud zachytáme vodu z deště a využijeme ji k zavlažování zahrady, můžeme snížit svou spotřebu vody z vodovodu a tedy snížit účty za vodu. Také existují státní programy, které podporují instalaci retence dešťové vody a poskytují finanční podporu. Více informací o těchto programech můžete najít na webových stránkách Amerického úřadu pro ochranu životního prostředí.

Co je Retence dešťové vody?

Retence dešťové vody zahrnuje jakékoli opatření, která umožňují zadržet vodu, která spadá na zem, aby se minimalizovalo odtékání dešťové vody z míst, kde by byla jinak využita, jako je například zalévání rostlin, doplňování podzemních zdrojů nebo zaměstnávání v průmyslu.

Proč je retence dešťové vody důležitá?

Retence dešťové vody může pomoci minimalizovat povodně, zlepšit kvalitu vody a chránit přírodní ekosystémy. Kromě toho může snížit náklady na vodu v domácnostech, firmách a veřejných budovách, protože závislost na sítích městských zásobování vodou se snižuje.

Jaké jsou příklady opatření na zadržení dešťové vody?

Některé příklady opatření na zadržení dešťové vody zahrnují:

 • Instalace srážkových nádrží na ukládání dešťové vody k opětovnému použití.
 • Instalace dešťových zahrad a zelených střech, které absorbují a zadržují dešťovou vodu.
 • Podpora propustných zemědělských prašností, což znamená vytvoření spár v půdě, aby se usnadnilo vsakování vody do půdy.

podzemní nádrž

Retence dešťové vody

 • Zmírnění dopadů sucha a povodní
 • Podpora zdraví půdy a rostlin
 • Zabezpečení zdroje vody pro závlahu
 • Snížení nákladů na vodohospodářské zařízení
 • Ekologická varianta pro zahradničení a zemědělství
 • Možnost získání finančních dotací a daňových úlev

Podzemní nádrže a retenční nádrže v AKCI

Kategorie – nádrže